Program Tanıtımı

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora programının temel amacı; Türkiye ve dünya iş çevrelerindeki gelişmeleri işletmecilik disiplininin temel alanları kapsamında inceleyip yorum yapabilecek, bu alanlarda gerek üniversitelerde öğretim ve araştırma, gerekse kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Doktora çalısması sonunda hazırlanacak tezin:

 

      a.   Bilime yenilik getirme,

      b.   Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

      c.   Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

İşletme doktora programı teori ve araştırma ağırlıklıdır.

 

Programın hedefleri şunlardır:

 

a.   Öğrencilere; yönetim-organizasyon, finans, pazarlama, karar bilimi ve üretim yönetimi alanlarından seçecekleri bir tanesi ile ilgili bilim doktoru düzeyinde teorik bilgi vermek.

b.   Derinlemesine inceleyerek tez araştırması yapmak istediği bir işletmecilik alanında ayrıntılı teorik bilgi vermek.

c.   Elde ettiği teorik bilgilerden yaralanarak yukarıda sıralanan niteliklere uygun bir doktora tezi hazırlamak ve bu yolla işletmecilik alanındaki literatüre katkı sağlamak.

 

Adayların lisans veya yüksek lisans alanı işletme ve işletme ile ilgili alanlardan farklı ise adaya bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenir.

 

Adaylar programa başvururken takip edecekleri opsiyonu belirlemek zorundadırlar. Adaylar belirledikleri opsiyonda programa kabul edilirler. İşletme doktora programı 2 zorunlu ders ve 7 seçmeli dersten oluşmaktadır. Seçmeli derslerden 4 tanesi yönlendirilmiş seçmeli ders olup öğrencinin seçeceği opsiyona göre alması gereken derslerdir. Kalan seçmeli diğer 3 ders; kendi opsiyonuna ait seçmeli dersler ve/veya diğer opsiyonlara ait derslerden seçilebilir. Bu 3 seçmeli ders öğrenci, tez danışmanı ve seçtiği opsiyondaki öğretim elemanlarıyla birlikte seçilecektir. Opsiyonlarla ilgili seçmeli dersler aşağıda gösterilmiştir:

 

FİNANS OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 604 Finans Teorisi (3 0 3) AKTS:10

MAN 607 Finansal Ekonometri I (3 0 3) AKTS:10

MAN 634 Finansal Ekonometri II (3 0 3) AKTS:10

MAN 635 Finansta Amprik Uygulamalar (3 0 3) AKTS:10

Diğer Seçmeli Dersler:

MAN 608 Yatırımcı Davranışları Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

MAN 609 Portföy Teorisi  (3 0 3) AKTS: 8

MAN 610 Finansal Türev Ürünler  (3 0 3) AKTS: 8

MAN 611 Risk Yönetimi ve Aktüeryal Teori (3 0 3) AKTS: 8

MAN 612 Muhasebe Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

MAN 614 İleri Düzey Mali Tablo Analizi (3 0 3) AKTS: 8

MAN 631 Güncel Finans Konuları (3 0 3) AKTS: 8

Not: MAN 612 ve MAN 614 derslerinden sadece bir tanesi alınabilir.

 

KARAR BİLİMİ VE ÜRETİM YÖNETİMİ OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 629 Karar Kuramı (3 0 3) AKTS:10

MAN 636 Matematiksel Programlama  (3 0 3) AKTS:10

MAN 637 Optimizasyon Teknikleri  (3 0 3) AKTS:10

MAN 628 Üretim Yönetimi: Seçme Konular (3 0 3) AKTS:10

Diğer Seçmeli Dersler:

MAN 638 Veri Analitiği  (3 0 3) AKTS: 8

MAN 624 Stok Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

MAN 626 Yöneylem Araştırması: Seçme Konular (3 0 3) AKTS: 8

MAN 627 Tedarik Zinciri Modellemesi (3 0 3) AKTS: 8

MAN 639 Stokastik Modelleme (3 0 3) AKTS: 8

 

PAZARLAMA OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

 MAN 602 Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları  (3 0 3)  AKTS:10

 MAN 650 Pazarlama Araştırması  (3 0 3) AKTS:10

 MAN 622 Tüketici Davranışları (3 0 3) AKTS:10

 MAN 646 Çokuluslu Pazarlama Stratejileri   (3 0 3) AKTS:10

Diğer Seçmeli Dersler:

 MAN 651 Stratejik Marka Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 8

 MAN 647 Pazarlama İletişim Stratejileri (3 0 3) AKTS: 8

 MAN 648 Pazarlama Yönetiminde İleri Konular (3 0 3) AKTS: 8

 MAN 649 Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 8

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 603 Örgüt Kuramı  (3 0 3) AKTS:10

MAN 617 Örgütsel Davranış  (3 0 3) AKTS:10

MAN 605 Stratejik Yönetim   (3 0 3) AKTS:10

MAN 640 Yönetim  Felsefesi   (3 0 3) AKTS:10
 

Diğer Seçmeli Dersler :

MAN 615 İnsan Kaynakları Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 8

MAN 641 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar   (3 0 3) AKTS: 8

MAN 644 Uluslararası Yönetim   (3 0 3) AKTS: 8

MAN 619 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumlukuk  (3 0 3) AKTS: 8

MAN 643 Bilgi Yönetimi   (3 0 3) AKTS: 8

MAN 642 Örgütlerde Yönetim : Türkiye Örneği   (3 0 3) AKTS: 8

 

Adayın tez yazacağı alana yönelik bir araştırma yaparak bu araştırma sonuçlarını bir seminer şeklinde sunması gerekmektedir. Programın diğer zorunlulukları; yazılı ve sözlü olarak iki aşamada uygulanacak yeterlilik sınavında başarılı olmak, tez önerisi hazırlamak ve bu önerinin kabul edilmesi, doktora tezini hazırlamak ve tezin kabul edilmesidir.

 

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora Programının eğitim dili Türkçe’dir.

 

NOT: Doktora dersleri Yüzüncü Yıl kampüste saat: 13:40, 14:40 veya 15:40'da başlamaktadır.