İşletme Ders İçerikleri

MAN 601 Araştırma Yöntemleri (3 0 3) AKTS: 10

Dersin içeriğini, salt araştırma yöntembilimi bağlamında, özellikle işletme alanında yararlanılabilinecek, ölçeklemeye, standartlaştırmaya, araştırma tasarımı türetimine ve araştırma stratejilerinin oluşturulmasına yönelik temel yaklaşımlar; kuramdan ve gözlem öndeğerlendirmesinden elde edilebilecek değişken operasyonel tanımları çerçevesinde sayısal hipotez türetme ve model yapılandırma yaklaşımlarının açıklanması ve somut çalışmalar bağlamında örneksenmeleri; veri toplama yöntemleri, güvenilirlik, temsil edebilme, genellik ve evresenlik bağlamında araştırma veri tabanının oluşturulması yaklaşımlarının ortaya konulması ve somut çalışmalar üzerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeleri; özellikle ekonomi ve finansmanda sıkça kullanılan istatistiksel ve özel olarak da ekonometrik araştırma teknik ve yöntemlerinin açıklanması ve uygulama bazındaki kullanımları yönünden değerlendirilmeleri; sayısal uygulama ve sonuç yorumlama yaklaşımlarına özgü özel sorunların tanımlanması, eleştirel çözüm önerileri ve somut örnekler üzerinde tartışmalar oluşturmaktadır.

MAN 602 Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları (3 0 3) AKTS: 10

Pazarlama kavramının tarihsel gelişimi, pazarlama karar sürecinin tasarımı, yenilik yönetimi, değer yaratma odaklı müşteri ve tedarikçi yönetimi, dağıtım, kişisel satış, reklam, fiyatlama ve bütünleşik pazarlama modellerinin geliştirilmesi.


 

MAN 603 Örgüt Kuramı (3 0 3) AKTS: 10

Günümüzde örgütler belirsizlik, değişim, çeşitli krizler, değişen müşteri talepleri, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk baskıları gibi çok karmaşık gelişmeleri içeren küresel bir çevrede faaliyet göstermektedir. Örgüt Teorisi, böyle bir ortamda faaliyetlerini sürdürecek örgütlerin diğer örgütlerle başarıyla rekabet edebilmeleri ve hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri için  nasıl örgütlenmeleri ve nasıl bir yapı ve  kültür tasarımı geliştirmeleri gerektiği üzerinde durur. Dersin içerdiği başlıca konular; örgütsel amaçların tesbiti, amaçlara uygun yapısal tasarımın oluşturulması, ulusal ve uluslararası çevreye imalat, hizmet ve enformasyon teknolojilerine uygun tasarımların geliştirilmesi, dış ve iç tasarım elemanlarının belirlenmesi, örgüt stratejileri ile örgüt tasarımı arasında uyumun sağlanması, iç ve dış çevre ilişkilerinin uyumlaştırılmasını sağlayacak örgüt tasarımlarının hazırlanması, örgütün yaşam seyri ve dinamik süreçlerin yönetimi, örgütlerde yenilik geliştirme, değişim sağlanması, karar verme süreçleri, güç, çatışma ve örgütte politik davranışların yönetilmesi gibi konulardır.

MAN 604 Finans Teorisi (3 0 3) AKTS: 10

İşletmelerin yatırım ve finansman kararları ile varlık fiyatlama modellerine yönelik temel teoriler ve bu teorilerle ilgili yapılmış olan amprik çalışmalar incelenir. Sermaye bütçelemesi, işletme sermayesi yönetimi, sermaye yapısı, kar payı dağıtım politikaları, sermaye maliyeti, halka açılma, işletme birleşmeleri ve satınalmalar, değerleme ve varlık fiyatlama konularındaki teoriler ile amprik çalışmalar incelenir.

MAN 605 Stratejik Yönetim (3 0 3) AKTS: 12

Sürekli bir devinim içerisindeki çevrede faaliyet gösteren işletmeler gelecekte de başarılarını sürdürmek istiyorlarsa hızla bu devinim ve değişime uyum sağlamak zorundadırlar. Stratejik Yönetim, işletmeler ve çevre arasındaki ilişkilerin düzenlenmesiyle işletmelerin rekabetçi konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uzun dönemli bir yönetim yaklaşımıdır. Dersin başlıca konuları şunlardır: Stratejik yönetim kavramı, gelişmesi, stratejik yönetim süreci (vizyon, misyon, değerler, amaçlar), stratejik analiz (iç ve dış çevre analizleri, SWOT analizi), rekabet, üretim, pazarlama, insan kaynakları, büyüme/küçülme stratejileri, işletmeler arası işbirlikleri ve birleşme stratejileri, kriz yönetimi, stratejilerde teknikler (arama konferansı, beyin fırtınası, delphi tekniği, dengeli karne, fayda-maliyet analizi vb.).

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik (3 0 3) AKTS: 8

İşletmeciliğin çeşitli alanlarındaki amprik çalışmalarda kullanılabilecek çok değişkenli istatistik modellerinin incelenmesi. Dersin konularını; normal dağılım kuramı, ençok olabilirlik tahmini, çok değişkenli regresyon, temel bileşenler analizi, faktör analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, çok değişkenli varyans analizi, küme analizi, lojistik regresyon (logit), probit ve çok boyutlu ölçekleme analizleri oluşturmaktadır.

MAN 607 Finansal Ekonometri (3 0 3) AKTS: 8

Derste ekonometrinin finansal uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Dersin konuları: varlık getirilerinin dağılımsal özellikleri, etkin piyasa testleri, koşullu ve koşulsuz sermaye varlıklarını fiyatlama modeli testleri, arbitraj fiyatlama modeli ve çok faktörlü modellerin testleri, olay çalışması metodolojisi, finansal varlık getirilerinin zaman serisi modelleri, birim kök testleri, ARIMA modelleri, zamana göre değişen varyans modellemesi.


 

MAN 608 Yatırımcı Davranışları Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Arbitrajın sınırlılıkları, yatırımcıların irrasyonel davranışları, manipülasyon, yatırımcıların belirli yatırım kalıplarını tercih nedenleri gibi davranışsal finans konuları ile bu konularda geliştirilmiş teoriler ve amprik çalışmalar incelenir.

MAN 609 Portföy Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Temel portföy teorilerinden ortalama-varyans portföy teorisi, etkin sınırın oluşturulması ve optimum portföyün seçimi, endeks modelleri, sabit getirili menkul kıymet portföylerinin oluşturulması, portföy yönetim stratejileri ve portföy performansının değerlendirilme yöntemleri incelenir.

MAN 610 Türev Piyasalar

Türev piyasalar ve bu piyasalarda işlem gören ürünler, yapılandırılmış finansal ürünler, bu ürünlerin riskten korunma veya spekülatif amaçlarla kullanılması, türev piyasaların işleyişi ve türev ürünlere yönelik yatırım stratejileri teorik temelde incelenir.

MAN 611 Risk Yönetimi ve Altüaryel Teori (3 0 3) AKTS: 8

Sigorta ve aktüaryal planlama, varlık ve yükümlülük yönetimi konularındaki teoriler ile bu alanlara yönelik uygulamalar incelenir.

MAN 612 Muhasebe Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste muhasebenin tarihsel gelişimi, ABD ve diğer ülkelerde muhasebe standartlarının oluşumu, muhasebe teorilerinin gelişimi, muhasebede etik ve yönetişim konuları incelenmektedir. Ders ağırlıklı olarak muhasebe teorilerine yönelik bilimsel çalışmaların irdelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

MAN 613 Güncel Muhasebe Araştırmaları (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste güncel muhasebe uygulamaları üzerinden günümüzde akademik muhasebe çalışmalarının hangi alanlarda ve nasıl yürütüldüğü üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda; literatür taraması yapılması, veri toplanması ve uygun yöntemin seçilmesi, sonuçların elde edilip yorumlanması üzerinde durulmaktadır.

MAN 614 İleri Düzey Mali Tablo Analizi (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste özellikle uluslararası finansal raporlama standartları kullanılarak hazırlanan mali tabloların sunumu ve bu tabloların unsurları üzerinde durulacaktır. Daha sonra uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tablo unsurlarının mali tablo analizi yönünden önemi incelenecek ve tek boyutlu ve çok boyutlu mali analiz yöntemleri üzerinde durulacaktır. Derste mali tablo analizi ile ilgili güncel literatür de incelenecektir.

MAN 615 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Örgütün yaşamını sürdürebilmesinde en önemli unsur örgütte yenilik ve yaratıcılığı geliştirebilecek insan kaynağının mevcudiyetidir. Nitelikli insan gücü örgütün rakiplerine karşı kullanabileceği rekabetçi üstünlüğü sağlar. İnsan Kaynakları Yönetimi örgütün ihtiyaç duyacağı insan gücünün planlanmasından, örgütte istihdamına ve örgüt amaçları doğrultusunda yüksek motivasyonla verimli çalıştırılmasına, hatta emekliliğine kadar geçen süreçlerde stratejilerin nasıl geliştirileceği üzerinde durur. Dersin başlıca konuları; insangücü politikalarının geliştirilmesi, insangücü planlaması, işgören bulma ve seçme (test ve mülâkat teknikleri), motivasyon, ücret sistemleri, içsel ve dışsal ödüllendirmeler, işçi-işveren ilişkileri, disiplin, işyerinde saldırgan davranışlar, psikolojik taciz ve çatışmaların yönetimi gibi konulardır. Bunlarla birlikte iş analizi, (iş tanımı, iş gerekleri), iş tasarımı, iş değerlemesi, iş gören başarısını ölçme ve  değerlendirme gibi teknik işlevlere de yer verilir. Ders konuları işlenirken insan kaynakları yönetimi fonksiyonları karar alma ve sorun çözme yönüyle ele alınır.

MAN 616 Yönetim Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Örgütlerde çalışanlar iyi niyetli olsalar dahi  iyi yönetilmedikleri takdirde örgütsel amaçlara dönük ve yüksek verimlilikle sonuçlanan bir başarıyı ortaya koyamazlar. Yönetim teorisi dersi, örgütsel amaçlara ulaşmada örgüt yöneticilerinin başarısını artırmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durur;  yüksek verimli, kaliteli ve düşük maliyetli üretim, dağıtım, satış ve hizmet için hangi fonksiyonlara önem verilmesi gerektiği konusunda yoğunlaşır. Dersin içeriği; planlama, örgütleme, yönlendirme (motivasyon ve liderlik) ve denetim olmak üzere temel yönetim fonksiyonlarını kapsar. Bunlarla birlikte etkili iletişim, karar verme ve sorun çözme bağlantı süreçleri de kapsam içinde yer alır. Ders ayrıca yönetim düşüncesinin evrimi, klasik ve çağdaş yönetim teorileri, amaçlara göre yönetim, TKY, Altı Sigma, kıyaslama, öğrenen örgütler gibi çağdaş yönetim tekniklerini de içerir.

MAN 617 Örgütsel Davranış (3 0 3) AKTS: 8

Örgütlerde yaş, cinsiyet, eğitim, kişilik gibi çeşitli unsurlarda farklılık gösteren insanlar çalışmaktadır. Örgütte uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlayabilmek için insanları tanıyabilmek ve gelecekteki davranışlarını tahmin edebilmek önemli olmaktadır. Örgütsel Davranış, kendimizi ve örgütteki diğer çalışanları tanımak için ne yapılması gerektiği konusunu sezgilere değil, araştırma sonuçlarına dayalı olarak tartışan bir disiplindir. Konuların odak noktası insan olduğu için Örgütsel Davranış’ta mutlak doğrular yoksa da bilimsel veriler yol gösterici olmaktadır. Örgütte çalışanlar tanındığı ve onlara gereken önem verildiği takdirde daha verimli, tatmin duygusu yüksek, iş ahlâkı değerlerine önem veren, birbirleriyle uyumlu ekip çalışması yapabilen elemanların bulunduğu bir örgütsel çevre yaratmak mümkün olabilir. Dersin başlıca konuları; bireysel davranışın temelleri, tutumlar, iş tatmini, kişilik, değerler, algılama, karar verme, motivasyon, duygular, grup davranışı, ekip çalışması, liderlik, güç, stres yönetimi, müzakere teknikleri gibi konulardır.

MAN 618 Örgüt Geliştirme (3 0 3) AKTS: 8

Örgütlerin içinde faaliyette bulunduğu çevre ekonomik, sosyal, teknolojik vb. açılardan sürekli değişmektedir. Örgütün yaşamını sürdürebilmesi için bu değişime ayak uydurabilmesi gereklidir. Örgüt Geliştirme çevresel değişmelere uyum sağlamak amacıyla örgütün yapısında, stratejilerinde, süreçlerinde, fonksiyonlarında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini tartışır. Dersin başlıca konuları; örgüt geliştirme felsefesi, değişim, değişim liderliği, örgütü çözme, yeniden yapılandırma ve istikrar, değişime karşı koyma ile başa çıkma, örgütsel performans ölçme ve değerlendirme gibi konulardır.

MAN 619 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk (3 0 3) AKTS: 8

Küreselleşme sonucu dünyanın tek bir pazar haline gelmesi insan hakları, tüketici hakları, çevre korunması gibi sorunlara çözüm üretilmesi zorunluluğunu da yaratmıştır. Köşe dönücü zihniyetle kaliteli mal ve hizmet üretmeden, müşterileri kandırarak,  işletmenin faaliyetlerinden etkilenen diğer bireyleri ve kurumları dikkate almadan  çalışmak, artık ortadan kalkmaktadır. İş-Meslek Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk, beşeri sermayenin yalnızca teknik bilgi ve donanımının yeterli olmayacağını, ahlaki yönden de kalitesinin artırılmasının gerektiği üzerinde durur; ilâveten örgütlerin de hem çalışanlarına hem de sosyal etkileşenlerine karşı sorumlulukları olduğu konusunda yoğunlaşır. Dersin içeriğindeki başlıca konular şunlardır: Ahlâk, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk kavramları, deontolojik ve teleolojik ahlâk kuramları, refah, haklar, adalet, eşitlik, değer kavramları, örgüte sadakat, ifşaat (whistle-blowing), ticari sırları koruma, ayrımcılık, çalışanların hakları, mesleki sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, ürün-reklam ve pazarlamada güvenlik, hesap verebilirlik, işletmenin sosyal sorumluluğu.

MAN 620 Marka Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme Süreci (3 0 3) AKTS: 8

Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

MAN 621 Mikroekonomik Teori (3 0 3) AKTS: 8

Öğrenciye tam ve eksik rekabet şartlarında firma teorisi, tüketici tercihleri, genel denge analizi, belirsizlik durumunda karar alma, optimal seçim, arz ve talep, tekel ve tekelde fiyat farklılaşması, oligopol modelleri, Marshallcı ve Walrascı denge, Arrow-Debrau modeli, dışşallıklar ve kamu malları gibi çağdaş mikroekonominin temel konularında üst düzeyde teorik bilgi aktarılır.

MAN 622 Tüketici Davranışları (3 0 3) AKTS: 8

Tüketici kavramının evriminin incelenmesi, tüketici karar sürecini şekillendiren sosyolojik ve psikolojik değişkenlerin anlaşılması, tutumlarda meydana gelen değişimlerin satınalma kararları üzerine etkisinin analizi, tüketicinin tatmini ile tüketiciyi uzun vadede elde tuma arasındaki bağlantının kurulması.

MAN 623 Perakendecilik (3 0 3) AKTS: 8

Perakendeciliğin yönetimi, perakendeciliğin dağıtım kanalındaki rolü, perakendecilerin diğer dağıtım kanalı üyeleri ile farklılıkları ve benzerlikleri, satış geliri, ürün hatları, sahiplik ve yönetimsel metodlar açısından perakendeciliğin tanımlanması.

MAN 624 Stok Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Temel stok kavramları; stok modellerinin sınıflandırılması; ABC stok sınıflandırma sistemi; EOQ modeli ve varyasyonları; risk altında tek dönemlik stok problemi; belirsiz talep altında EOQ; WagnerWhitin algoritması; stok politikaları: (R,Q), (R,S), (s,S), (s,Q); stok kontrolünde sezgisel yaklaşımlar; çok aşamalı stok sistemleri; stok kontrolünde yeni yaklaşımlar.

MAN 625 Matematiksel Programlama ve Optimizasyon Modelleri (3 0 3) AKTS: 8

Doğrusal programlama teorisi ve uygulama teknikleri, problem formülasyonu, dualite teorisi, doğrusal programlama çözüm algoritmaları, duyarlılık analizi, şebeke modelleri, tamsayılı programlama, doğrusal eşitlik ve eşitsizlik sistemleri . Bu konularla ilgili olarak geliştirilen bilgisayar destekli matematiksel programlama modellerinin incelenmesi, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanmasına yönelik başarılı matematiksel programlama makalelerinin incelenip tartışılması.

MAN 626 Yöneylem Araştırması-Seçilmiş Konular (3 0 3) AKTS: 8

Doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri, simülasyonla modelleme ve bu konuların bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilmesi; uygulamaya  yönelik  başarılı yöneylem araştırması makalelerinin incelenip tartışılması.


 

MAN 627 Tedarik Zinciri Modellemesi (3 0 3) AKTS: 8

Tedarik zinciri modellemesi alanında temel kavramlar; terdarik zinciri modellemesinde kullanılan temel teknikler, dağıtım şebekelerinin tasarımı, tedarik zincirlerinde şebeke tasarımı, belirsizlik altında şebeke tasarımı, tedarik zincirleri için talep öngörüsü, tedarik zincirleri için bütünleşik planlama, tedarik zincirlerinde arz ve talebin planlanması, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomilerinin kullanımı, güvenlik stoğu yönetimi, optimal stok seviyelerinin belirlenmesi, tedarik zincirlerinde ulaştırma, fiyat ve hasılat yönetimi, bilgi sistemleri ve tedarik zincirlerinde koordinasyonu.

MAN 628 İşlemler Yönetiminde İleri Konular (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders, doktora öğrencilerinin üretim ve süreç yönetimi teori ve metodlarının derinlemesi