İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı
Ders İçerikeri

ELCS 601 Global Cultural Diversity and Cross-Cultural Relations      (3 0 3)/ECTS-10

Kültürel Çeşitlilik ve Kültürler-arası İlişkiler

İnsan davranışı ve davranış-kültür ilişkisi; küçük grupların kültürel yapılarından ve  kimlik tanımlarından yola çıkarak toplumsal ve toplumlar-arası oluşan kültürel farklılıklar ve benzerliklerin araştırılması. Evrensel kültürün oluşma durumunun Hegel’ci, Marxist ve Post-modern bakış açılarından irdelenmesi.

 

ELCS 602 Social and Cultural Dynamics of  English Language           (3 0 3)/ECTS-10

 İngiliz Dilinin Sosyal ve Kültürel Dinamikleri

Dil ile toplum arasındaki ilişki; dil ve kültür arasındaki çok yönlü ilişki; dilin ve toplumun bireyin kimliğinin oluşmasındaki belirleyici rolü; dilin algılama ve bilişsel süreçler, bireylerin kimlik duyguları ve grup içindeki topluluk anlayışı üzerindeki etkileri. İngilizcedeki eşzamanlı çeşitliliğin toplumsal etkenlerle ilişkisi ve İngilizcenin bu dili konuşan toplumlarda yaşayan bireylerin kimliklerinin oluşmasındaki rolünün  İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçilen yazınsal eserler çerçevesinde tartışılması.

ELCS 603 Comparative Literature        (3 0 3)/ECTS-10

Karşılaştırmalı  Edebiyat

İngiliz edebiyatı ve kültürünün, başta Türk edebiyatı olmak üzere diğer Avrupa edebiyatları ve kültürleriyle karşılaştırılması; farklı dönemlere ve farklı kültürlere ait edebiyatlar arasındaki etkileşimin sosyal, politik süreçler ve felsefi, edebi akımlar ışığında irdelenmesi.

 

ELCS 604 Culture of Democracy in Britain  (3 0 3)/ECTS-10

Britanya’da Demokrasi Kültürü

 

Feodal dönemden bu yana genelde Avrupa, özelde Britanya’da demokratik sistemin  gelişimi. Magna Carta ve bireysel hak ve özgürlükler alanında alınan mesafe. Sanayi devrimi ve Amerikan ve Fransız ihtilallerinin Britanya demokrasisi üzerine etkisi. Monarşi, parlamento ve bu kurumların demokrasiyle olan ilişkisi.

 

ELCS 605 European Culture and Turkey         (3 0 3)/ECTS-10

Avrupa Kültürü ve Türkiye

 

Avrupa’nın kendi kültürünü tanımlarken karşıtlıklar üzerinden bu tanımlamayı yapması; Türkiye’nin kültürel kimliğine Avrupa’nın “öteki” olarak bakışı. Ortak kültürel değerler üretme çabası.

 


 

ELCS 606 Contemporary Literary Theories       (3 0 3)/ECTS-10

Çağdaş Edebiyat Kuramları

 

Yirminci yüzyılın ortasından itibaren  yaygılaşan  edebiyat eleştirisi ve eleştirel analiz yöntemlerine genel bir bakış. Edebiyat nedir, neden ve hangi yöntemlerle incelenir sorusunu yirminci yüzyıl gerçeklik algısıyla, politik, kültürel, felsefi, tarihi, bilimsel vb. yöntemlerle açıklama. Yazar ve okuyucunun yeniden belirlenen rolleri,  dilin ve edebiyatın doğası ve  fonksiyonu gibi temel sorunlarla birlikte formalizm, yapısalcılık, yapı-bozumculuk, Marksizm, feminizm, cinsiyet çalışmaları, yeni tarihsellik ve sömürgecilik sonrası yaklaşım gibi pek çok eleştirel düşünce ve teorinin incelenmesi.

 

ELCS 607  Novel: Selected Works  (3 0 3)/ECTS-10

Roman: Seçme Eserler

 

Farklı dönemlere ait seçilen yazarların ve eserlerin incelenmesi ile edebi bir tür olarak romanın analizi; dönemlerin ortaya çıkmasına neden olan sosyal, politik ve felsefi görüşler.

 

ELCS 608 Drama:Selected Works        (3 0 3)/ECTS-10

Tiyatro: Seçme Eserler

 

Farklı dönemlere ait yazarların ve eserlerin incelenmesi ile dramanın edebi bir tür olarak analizi; dönemlerin ortaya çıkmasına neden olan sosyal, politik ve felsefi görüşler.

 

ELCS 609 Poetry: Selected Works        (3 0 3)/ECTS-10

Şiir: Seçme Eserler

Farklı dönemlere ait seçilen yazarların ve eserlerin incelenmesi ile edebi bir tür olarak şiirin analizi; dönemlerin ortaya çıkmasına neden olan sosyal, politik ve felsefi görüşler.

 

ELCS 610 Post-colonial English Culture and Literature           (3 0 3)/ECTS-10

 

Koloni Dönemi Sonrası İngiliz Kültür ve Edebiyatı

 

Koloni Dönemi sonrası oluşan politik ve kültürel değişimler; koloni dönemini yaşamış toplumların, kendi kültürlerini ve edebiyatlarını yeniden oluşturma süreçlerinde sömürgeci söyleme ve sömürge geçmişlerine karşı yeni söylemler geliştirme arayışı ve bunun edebiyata yansımaları; koloni geçmişine sahip yazarların eserlerinde, yazarın ve roman karakterlerinin egemen söylem olan emperyalizme karşı duruşları.

 

ELCS 611 Culture of Colonialism and Travel Writing   (3 0 3)/ECTS-10

Sömürge Kültürü ve Gezi Yazını

Sömürge kültürünün oluşumu ve politik ve tarihi açıdan yorumlanması; bu kültürün oluşumunda edebiyatın ve özellikle tür olarak “gezi yazını”nın etkilerinin analizi; 16. yüzyıldan başlayarak gezi yazınında ortaya çıkan söylemin, sömürgeciliği nasıl meşru kılmayı amaçladığını yorumlayarak tarih, edebiyat, kültür arasındaki etkileşimin irdelenmesi.

 


 

ELCS 612 Cultural Archetypes (3 0 3)/ECTS-10

Kültürel Arketipler 

 

Toplumların ortak belleğine ve oluşmuş arketiplere bir bakış. “Öteki” kavramının bu arketipler bağlamında tanımı ve işlevi. Kültürel farklılıklar ve benzerliklerin oluşum süreci. Çatışma ve uzlaşı.

 

ELCS 613  Cultural Identity and Trauma in English Literature  (3 0 3)/ECTS-10

 İngiliz Edebiyatında Kültürel Kimlik ve Travma

İşkence, tecavüz, soykırım, savaş, kölelik gibi kişisel ve toplumsal travmaların edebiyatta yansımaları. Kurbanların travmatik olayları hatırlama, anma ve başa çıkma stratejileri ile travmanın edebi esere yansıtılış biçimi. Kültürel hafızada yer bulmuş anıların aktarılmasında takip edilen estetik stratejiler ve bunların film, roman, şiir, kısa hikaye, resim, vb. kültürel metinler üzerinden incelenmesi.

         

 ELCS 614 Multiculturalism  in  Britain  (3 0 3)/ECTS-10

           Britanya’da Kültürel Çoğulculuk

Yaşadığımız dünyanın küresel niteliği, kültürlerin  birbiriyle kaynaşması ve çokkültürlülük olgusunun ortaya çıkışı. Britanya’nın II Dünya Savaşı sonunda önceki sömürgelerden gelen göçmenlerin akışıyla, beyaz bir toplumdan, etnik grupların çok olduğu, kültürel çoğulcu bir topluma dönüşmesi; bu dönüşümün yerli beyaz nüfus üzerindeki etkisinin incelenmesi.

 

ELCS 615  Culture and Literary Periods  (3 0 3)/ECTS-10

Kültür ve Edebi Dönemler

 

İngiliz edebiyat tarihinin belli başlı dönemlerini, edebi özellikleri ve önemli yapıtlarının yanı sıra, bu  edebiyatların oluşmasında etkin olmuş önemli sosyal ve kültürel özelliklerin incelenmesi. Ortaçağ, Rönesans, Aydınlanma, Viktorya Dönemi gibi belli dönemlere odaklanma ve bu dönemlerin farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirilmesi.

 

ELCS 616 Voices in Western Literature           (3 0 3)/ECTS-10

Batı Edebiyatından Farklı Sesler

Batı  kültürünün geleneksel “ötekileştirme” söylemlerine karşı, alt kültürlerin kendi seslerini duyurabilmek için oluşturdukları “aykırı” edebiyatın incelenmesi.  Ötekileştirme kültürü içinde kadın ve azınlıkların kendi yazın türlerini oluşturma çabası. 

 


 

ELCS 617 Gothic, Fantasy Writing, and the Uncanny  (3 0 3)/ECTS-10

Gotik ve Fantastik Yazın 

Gotik  ve gerçeküstü kurgunun 18. yy sonunda İngiltere’de ortaya çıkışı ve Romantik edebiyatla bağlantısı. Bu edebi türde daha çok ortaya çıkan hayranlık-korku ilişkisi ve tanıdık olanın bilinmeyene dönüşmesi teması üzerinden yerleşik olan edebiyat anlayışına karşı gelişen tepki. Gotik edebiyatın Viktorya Dönemi, modern ve post-modern dönemlerdeki yeri ve algılanma şekli.

 

 

ELCS 618 Women  and Writing            (3 0 3)/ECTS-10

Kadın ve Yazın

 

 

Kadının toplumdaki statüsü,  toplumda yüzyıllar boyu kadının değişen rolü, erkek yazarlarca oluşturulmuş olan yazın geleneğinde kadının, kadın eleştirmenlerin ve kadın yazarların toplumdaki rolleri ile kadın söylemi ve kadına özgü temalar. Farklı dönemlere ait ve farklı yazınsal türlerde kendilerini kanıtlamış olan İngiliz ve Amerikalı kadın yazarların ortaya koyduğu eserlerin feminist kuramlar ışığında karşılaştırmalı olarak  ele alınması.