Özel Hukuk Doktora Programı Ders İçerikleri

(Toplam 13 Ders)

HUK 618 Borcun İfa Edilmesinin ve Edilmemesinin Sonuçları 

Bir borç ilişkisinin tabi ve beklenen sonucu olan ifa, borcun sona ermesinin en doğal yoludur. Ders içeriğini borç ilişkisine uygun olarak gerçekleştirilen ifa kadar, borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinin hukuki sonuçlarının incelenmesi de oluşturacaktır.

Ders özellikle 6098 sayılı TBK’nin 83-126. maddeleri arasını kapsamaktadır.

 

HUK 631 Kişisel ve Ayni Teminat Sözleşmeleri, 

Teminat sözleşmelerinin temelinde, başka bir ilişki nedeniyle ortaya çıkan borcun ödenmesini güvence altına alma amacı vardır. Teminat sözleşmeleri kanunla düzenlenmiş isimli sözleşmeleri kapsadığı gibi; kanunda düzenlenmemiş isimsiz sözleşmeleri de kapsar.

Ders içeriğini başlıca kişisel teminat türleri olan kefalet, garanti, banka teminat mektupları ve ayni teminat olan rehin (taşınır, taşınmaz ve ticari işletme rehni vb.) sözleşmesi türleri oluşturacaktır.

 

HUK 620 Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, 

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu dersinin içeriğini; ölüme bağlı tasarruflarda yorum kavramı, bu tür tasarrufların yorumuna ilişkin kurallar ve bu çerçevede tasarrufun beyan edildiği şekilde anlaşılması veya vasiyetçinin gerçek iradesinin araştırılması, vasiyetname dışındaki sebep ve delillerden faydalanılması, yorumda favor testamenti prensibinin dikkate alınması, miras sözleşmelerinde güven prensibinin uygulanması, ayrıca yorumun yasal mirasçılık lehine yapılması konuları oluşturmaktadır.

 

HUK 633 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,

Dersin içeriğini Aile Hukukunda evli kimseler arasındaki yasal mal rejimi olan 'edinilmiş mallara katılma rejimi' oluşturmaktadır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi dersinde, edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulama alanı, bu rejimin özellikleri, edinilmiş mallara katılma rejiminin devam ettiği dönemdeki hukuki durum, mal rejiminin tasfiyesi ve bu çerçevede eklenecek değerler ve denkleştirme hesabı konuları ayrıntılı şekilde incelenecektir.

 

HUK 622 Çek Hukuku,

Çek hukukuna ilişkin olan temel kavramlar, çekten cayma, çekte ödeme şekilleri, çekte ibraz süreleri, keşideci-muhatap ilişkileri, çekte şekil unsurlarının eksikliği ve tamamlanması, çek ile ilgili uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunlar (hukukî yönden karşılıksız çek, sahte veya tahrif edilmiş çek, cezaî yönden karşılıksız çek, vb.) ve bunların yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve çözüme kavuşturulması, dersin kapsamında ele alınan konulardır.                                                                

 

HUK 635 Sigortada Zenginleşme Yasağı,  müşterek sigorta, birden çok sigorta ve mutabakatlı kıymet üzerinden sigorta konuları ele alınıp işlenecektir.

Ayrıca, sigortada zenginleşme yasağının sebep ve sonuçları, ortaya çıkacak hasarın tespiti ve tazminatın hesaplanması ve halefiyet  konuları ele alınacaktır.

 

HUK 624 İş Güvencesi Hukuku,

İş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ve bu feshe bağlı olarak doğan hukuksal sorunların irdelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır. Ders, özellikle iş güvencesi konusunda verilmiş yargı kararlarının incelenmesi ve tartışılması ile olması gereken hukuk bakımından iş güvencesini düzenleyen hükümlerin kritiği esasında ele alınacaktır.

İş Hukuku tatbikatı bakımından da dersin büyük önem taşıdığı ve hukuk formasyonuna doktora seviyesinde çok önemli katkı sağlayacağı tartışma dışıdır.

 


 

HUK 637 İş Hukuku Tazminatları,

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haksız fesih tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve sendikal tazminata ilişkin düzenlemelerin yargı kararları ve öğretici görüşleri dikkate alınarak irdelendiği; bu tazminatlara ilişkin sorunların tartışıldığı bir derstir.

Özellikle, hukuk tatbikatı yönünden büyük problemlere neden olan bu tazminatların koşullarının, hangi hallerde birlikte talep edilip edilemeyeceklerinin tespiti halen öğreti ve yargıyı en çok meşgul eden iş hukuku kurumları olduğu göz önüne alındığında dersin, iş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için kaçınılmaz olduğu açıktır.

 

HUK 638 Hekimin Hukuki Sorumluluğu,

Hukuki sorumluluk, kişinin hukuka aykırı bir fiille başkasına vermiş olduğu zararı tazmin etme yükümlülüğü olarak tanımlanabilir. Hekimin, hastasına bir zarar vermesi halinde, zarara neden olan eylem, davranış ya da işlemden doğan sorumluluğunun dayanağının belirlenebilmesi için, her şeyden önce hasta ile hekim arasında oluşan bağın hukuki niteliğinin saptanması gerekir. Zira hekimin hukuki sorumluluğu ya hasta ile arasındaki sözleşmeden ya da hastaya karşı işlenen haksız fiilden (nadiren de olsa vekaletsiz iş görme veya sözleşme öncesi görüşmelerden) kaynaklanır.

 

HUK 639  Rekabet Hukukunda Dikey Sınırlamalar,

Rekabet hukukundaki dikey sınırlamaların özellikleri, türleri ve piyasaya etkilerinin inceleneceği bu derste, sadece Türk Rekabet Hukuku kaynakları değil; AB Rekabet Hukuku’nda ve Amerikan Antitrust Hukuku’nda bulunan ilgili düzenlemeler ve gelişmeler de ders içeriğine dahil edilecektir.

Dersin önemli konularından birini de dikey sınırlamalara ilişkin muafiyet düzenlemeleri oluşturacaktır.

 

HUK 640 İfa Engelleri,

Çeşitli borç ilişkilerinde, borcun ifası bakımından borca aykırı davranış ve sonuçları dersin konusunu oluşturmaktadır. Borcun kaynağı ne olursa olsun ilgili borcun ifası ve bu çerçevede ifa engeli önem arz eden bir konuyu oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, kusurlu imkânsızlık, kötü ifa (akdin müspet ihlali), temerrüt ve aluid gibi ifa engelleri geniş şekilde ele alınacak; her bir borca aykırı davranışın çeşitli edim tipleri açısından sonuçları özel olarak irdelenecektir.  

 

HUK 641 Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku,

6102 sayılı TTK ile haksız rekabet ve hukuka aykırı reklamlara ilişkin pek çok yeni hüküm yürürlüğe girmiş ve haksız rekabet hukukunun uygulama alanı daha da genişlemiştir. Haksız rekabet ve reklam hukukunun bu geniş uygulama sahası ve diğer hukuk dalları (rekabetin korunması hukuku, fikrî mülkiyet hukuku, tüketici hukuku, reklâm hukuku ve haksız fiil hukuku) ile olan etkileşimi nedeniyle özel bir ihtisas alanı oluşturduğu ortadadır.

Ders kapsamında ele alınacak temel konular, haksız rekabetin AB, İsviçre, Alman ve Türk hukukunda düzenlenişi; diğer hukuk dalları ile ilişkisi; uygulamada sıkça görülen haksız rekabet örnekleri, aldatıcı reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar, örtülü reklâm, reklâmların denetimi ve haksız rekabet davalarıdır.

 

HUK 642 Yargılamaya Egemen Olan İlkeler,

Yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya şekil veren, genel çerçevede onu sevk ve idare eden, esaslı hukukî kabuller şeklinde tanımlanabilir. Yargılamanın amaçlarına ve özelliklerine göre, ilkelerin içeriği şekillenmektedir. Yargılama usullerini kavrayabilmek için, ilkeleri bilmek gerekir.

 

Bu çerçevede, tasarruf, re’sen harekete geçme, taraflarca getirilme, re’sen araştırma, adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkı, aleniyet, taleple bağlılık, dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü, usul ekonomisi, hâkimin davayı aydınlatma ödevi, yargılamanın sevk ve idaresi gibi konular derinlemesine incelenecektir.