Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ders İçerikleri

Ders İçerikleri:

HUK 531 İdare Hukuku 303
Bağlı yetki-Takdir Yetkisi ve Yerindelik Kavramı
Bağlı yetkinin konu ögesiyle ilişkisi- İdari işlemin diğer unsurları bakımından incelenmesi. Takdir yetkisi ile bağlı yetki arasında farklar-Takdir yetkisi ile ilgili yargısal inançlar ve doktrin-Yerindelik ve takdir yetkisi ilişkisi-Anayasa ve yasal düzenlemelerde yerindelik ve takdir yetkisi bağlamında örnekler-Danıştay ve yerindelik-Sonuçlar ve sorunlar.

HUK 532 İdari Yargı Hukuku 303
İdari yargıda dava açma süresi ve sorunlar
Dava açma süresi (Genel olarak)-Süre gerekir mi? Süre ne olmalı?-Genel adalet yargısındaki dava açma süreleriyle idari yargıdaki sürelerin karşılaştırılması-İYUK ve AYİM. Yargısındaki dava açma süresindeki düzenlemelerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi-Sonuçlar ve sorunlar.

HUK 561 Devletler Umumi Hukuku 303
Uluslararası Deniz Hukuku ve Türkiye'nin Deniz Sorunları
Uluslararası Deniz Hukuku (Genel Bilgiler)-Tanım ve kaynaklar (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi)-Kişiler-Alanlar-Türkiye'nin deniz sorunları: Kıta sahanlığı, Karasuları, Ege Denizi Adaları, Münhasır Ekonomik Bölge-Türk Boğazları.

HUK 512 Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku 303
Ceza Muhakemesi Hukuku'nda "Koruma Tedbirleri"
Tutuklama- Yakalama- Zorla getirme(İzhar)- El koyma- Arama-Diğer koruma tedbirleri (Yurt dışına çıkma yasağı; işten el çektirme; kimlik tespiti; vücudun muayenesi v.s.)

HUK 513 Ceza Hukuku 303
Hukuka aykırılık
Genel olarak Hukuku aykırılık kavramı-Hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerin hukuki esası-Ceza hukukunda hukuka uygunluk sebepleri-Ceza kanununda yer almayan hukuka uygunluk sebepleri: Hakkın icrası; mağdurun rızası-Örf ve adet gereği veya kıyas yoluyla yaratılan hukuka uygunluk sebepleri-Ceza kanununda yer alan hukuka uygunluk sebepleri: Kanun hükmünü icra; yetkili makamın emrini yerine getirme; meşru müdafaa; zaruret hali; hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması; hukuka uygunluk sebeplerinde hata.

HUK 572 Anayasa Hukuku 303
Anayasa Mahkemesi
Bu programda, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görevleri, kararların çeşitleri, kesinliği ve bağlayıcılığı, karar örnekleri üzerinden incelenecek, sorunlar tartışılacaktır. Programın öngördüğü ikinci inceleme alanı, Anayasa Mahkemesinin siyasal partileri kapatma kararları ve bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısındaki durumudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Sözleşmeye aykırı bulunan Anayasa Mahkemesi kararının sözleşmeye uygunluğu nasıl sağlanabilecektir? Sorusunun yanıtı aranacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan, Siyasi Parti Kapatma ve milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ve milletvekili sıfatının düşmesine ilişkin yargılama biçimi ve AİHS açısından "adil yargılanma hakkı" konuları karar örnekleri üzerinden incelenecektir.

HUK 576 Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Hukuku 303
Ceza Hukukun temel konularından olan kast, taksir, teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konular karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

HUK 578 Tıp Ceza Hukuku 303
Son yıllarda hızla gelişmekte olan hekimin taksire dayalı sorumluluğu hasta hakları, cerrahi operasyon ve tedavide rıza gibi konuların ayrıntılarıyla incelenmesi.

HUK 574 Hukuk ve Politika 303
Hukukun yaratılmasında politikanın rolü ve hukukun politik işlevinin incelenmesi

HUK 526 Siyasi Partiler Hukuku 303
Bu derste siyasi partilerin kurulması, örgütlenmesi, parti liderliği ve teşkilatı, parti üyeliği, parti içi demokrasi, parti disiplini, siyasi parti yasakları, partilerin kapatılması ve kapatmanın sonuçları, siyasi partilerin mali işlemleri, devlet yardımları, bağışlar ve üye aidatları ile mali denetim gibi güncel siyasi partiler hukuku sorunları incelencektir.

HUK 544 Anayasa Yargısı 303
Bu derste Anayasa Yargısı Kavramı, Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, Tarihsel Gelişimi, Anayasa Mahkemesi Modelleri, Türk Anayasa Mahkemesinin statüsü, kuruluşu ve görevleri, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Şekilleri, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonucu, Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Usul, Bireysel Başvuru Yolu konuları incelenecektir.

HUK 564 Kamu Hizmeti Teorisindeki Son Gelişmeler 303
Klasik kamu hizmeti anlayışında Avrupa Birliği’ne uyum ve rekabet kurallarının uygulanmasına sebep olan özelleştirme ve politikaları sonucunda oluşan değişim incelenmektedir.

HUK 540 Avrupa Birliği Vergi Sistemleri 303
Avrupa Birliği’nde ortak vergi politikası: Uluslararası sermaye hareketleri ve vergilendirme. Vergi rekabeti. Devlet yardımları yasağı ve vergi teşvikleri. Çifte vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları. Vergi kaçakçılığına karşı mücadele ve “vergi cenneti” ülkeler sorunu.
Vergi uyumlaştırmasının hukuki temelleri ve gerekçesi. Dolaylı vergilerin uyumlaştırması: Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi. Dolaysız vergilerin uyumlaştırması: Kurumlar vergisi, diğer vergiler. Türk vergi sisteminin Avrupa Birliği vergi sistemine uyumu sorunu.

HUK 539 AVRUPA BİRLİĞİ KAMU MALİYESİ 303
Avrupa Birliği’nin; kamu borçları, bütçe açıkları ve kamu harcamalarında disipline yönelik politikaları.
Avrupa Birliği’nde vergi yükü, yükün dolaylı-dolaysız vergiler arasında dağılımı sorunları.
Elektronik ticaret, çevre sorunları ve vergileme.
Yerel idarelerin vergilendirme yetkisi. Türkiye’nin
Avrupa Birliği maliye politikalarına uyumu.
Avrupa Birliği bütçesi: Mali planlar, gelirler, ortak politikalara yönelik harcamalar. AB bütçesinin kaynakları. AR-GE programları. Eğitim ve gençliğe yönelik programlar. Türkiye’nin mali yardımlardan
istifadesi.

HUK578 Tıp Ceza Hukuku 303
Tıp ceza hukuku dersi teori ve uygulama da gün geçtikçe daha çok ilgi çeken bir uğraş alanı haline gelmektedir. Tıp ceza hukuku dersinde öncelikle tıbbi müdahalelerde rıza ve aydınlatılmış onam konusu işlendikten sonra, hekimin taksirle öldürmesi ve yaralaması suçları, suçun unsurları ve hekimin taksirinin ortaya çıkış şekilleri açısından ayrıntılı olarak incelenecektir. Daha sonra ise sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi, organ ve doku ticareti suçu gibi kimi suç tipleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

HUK545 Ekonomik Suçlar ve Cezaları 303
Beyaz yaka suçluluğunun giderek arttığı günümüzde ekonomik suçlar ve cezaları teori ve uygulama da gittikçe artan bir uğraş alanı haline gelmektedir. Bu derste öncelikle Türk Ceza kanununun ekonomik suçlulukla mücadele konusunda göstermiş olduğu tutum kazanç müsaderesi ve Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu çerçevesinde ortaya çıkarıldıktan sonra. özel eza kanunları ve ceza içeren özel kanunlarla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu arasındaki ilişki ortaya çıkarılacaktır. Daha sonra ihaleye fesat karıştırma, bankacılık zimmeti, manipülasyon gibi kimi suç tipleri üzerinde ayrıntılı çalışma yapılacaktır.

HUK 590 Seminer
HUK 599 Tez
HUK 591 Uzmanlık Alanı Dersi 040