Yüksek Lisans Kamu Hukuku Program Yeterlilikleri

Kamu hukuku yüksek lisans program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No

Program Yeterlilikleri

1

 

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

2

Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurabilmeyi ve yorumlayabilmeyi sağlar.

3

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlardaki bilgilerini uygulamada yaşanabilecek sorunların çözümünde kullanabilir ve bu konuda sorumluluk alabilir.

4

Hukuki sorunları, hukuk alanında geçerli olan araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

5

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve bu konuda liderlik yapabilir.

6

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

7

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak sistematik bir biçimde başkalarına aktarabilir.

8

Hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayabilir ve gerekli gördüğü durumlarda değiştirmek üzere cesaretle girişimlerde bulunabilir.

9

Bir yabancı dili etkin bir biçimde kullanıp bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilir, yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilir.

10

Genel hukuk alanında kullanılmakta olan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olup gerekli yazılımları kullanabilir.

11

Dürüstlük ve adalet anlayışı ile hakkaniyet kurallarını çevresine öğretebilir.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dersin Kodu (Kamu) Dersin Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
HUK 513 Ceza Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 531 İdare Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 532 İdari Yargı Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 512 Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 572 Anayasa Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 540 Avrupa Birliği Vergi Sistemleri 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 578 Tıp Ceza Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 545 Türk Ceza Hukukunda Ekonomik Suçlar ve Cezaları 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 526 Siyasi Partiler Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 544 Anayasa Yargısı 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 574 Hukuk ve Politika 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 564 Kamu Hizmeti Teorisindeki Son Gelişmeler 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 561 Devletler Umumi Hukuku 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 590 Seminer 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 599 Tez 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
HUK 591 Uzmanlık Alanı Dersi 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

 

TYYÇ Hukuk Yüksek Lisansı Temel Alanı Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

 

Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.

Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurabilmeyi ve yorumlayabilmeyi sağlar.

 

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.

 

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlardaki bilgilerini uygulamada yaşanabilecek sorunların çözümünde kullanabilir ve bu konuda sorumluluk alabilir.

Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.

Hukuki sorunları, hukuk alanında geçerli olan araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler

Hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak sorunları çözebilir.

 

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve bu konuda liderlik yapabilir.

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara liderlik yapar.

Sorunların çözümünde sorumluluk alarak, stratejik yaklaşımlarda bulunabilir.

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır

Kamu hukuku alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak sistematik bir biçimde başkalarına aktarabilir

Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.

Hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayabilir ve gerekli gördüğü durumlarda değiştirmek üzere cesaretle girişimlerde bulunabilir.

.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Bir yabancı dili etkin bir biçimde kullanıp bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilir, yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilir.

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Genel hukuk alanında kullanılmakta olan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olup gerekli yazılımları kullanabilir.

 

Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

Toplumsal, bilimsel ve etik değerleri kavrar.

Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Dürüstlük ve adalet anlayışı ile hakkaniyet kurallarını çevresine öğretebilir.