Yüksek Lisans Özel Hukuk Ders İçerikleri

HUK 515 Teminat Sözleşmeleri 3 0 3
Var olan bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla yapılan akitlerdir. Bu sözleşmelerin temelinde, aslında başka bir ilişki nedeniyle ortaya çıkan ana borcun ödenmesini teminat altına alma amacı vardır. Teminat sözleşmeleri kanunda düzenlenmiş isimli sözleşmeleri kapsadığı gibi; kanunda düzenlenmemiş isimsiz sözleşmeleri de kapsar. Ders içeriğini başlıca teminat sözleşmeleri olan kefalet, rehin, ticari işletme rehni, garanti, banka teminat mektubu akitleri oluşturacaktır.

HUK 514 Yeni Sözleşme Türleri 3 0 3
Yeni sözleşme türleri, genellikle günlük yaşamdaki ve ticaret hayatındaki gelişmeler sonucunda, tarafların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanarak yaptıkları sözleşmeler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bu sözleşmelirin pek çoğu kanunlar tarafından düzenlenmemiş olan isimsiz sözleşmelerdir. Bununla birlikte içlerinde finansal kiralama sözleşmesi gibi kendine münhasır bir kanunla (Finansal Kiralama Kanunun) düzenlenmiş sözleşmelere de rastlamak mümkündür. Ders içeriğini leasing (finansal kiralama), factoring, franchising, tek satıcılık, tek elden satın alma gibi sözleşmeler oluşturacaktır.

HUK 521 Çek Hukuku 3 0 3

 • Türk Ticaret Kanundaki Yeri
 • Tarihi Gelişimi
 • Hukuki Mahiyeti
 • Şekli
 • Şekil Eksikliği ve Sonuçları
 • Muhatap olma ehliyeti (Kabul Yasağı)
 • Devri
 • Ödeme
 • Ödemeden imtina
 • Sahte ve tahrip edilmiş çek
 • Müddetler
 • Karşılıksız çek

HUK 538 Kanun Yolları 303
Kanun yolları, yanlış olduğu iddia edilen mahkeme kararlarının tekrar incelenmesine ve değiştirilmesine yönelik hukuksal çarelerdir. Bu derste bu çarelerin neler olduğu incelenecektir. İtiraz, şikâyet, istinaf, temyiz, karar düzeltme, değişiklik davası, yargılamanın yenilenmesi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolları, birer kanun yolu olarak ayrı ayrı ele alınacak ve derinlemesine incelenecektir.

HUK 519 İcra ve İflas Hukukunda Güncel Gelişmeler 303
İcra ve iflâs hukuku, hak sahiplerinin haklarına fiilen kavuşmasını sağlayan bir disiplindir. Günümüzde ekonomik hayatta likit sıkıntısı, işletmelerin faaliyetlerine engel olmaktadır. Bu sebeple, alacaklıların alacağına bir an evvel kavuşmasının sağlanması gerekir. Ancak, sosyal devlet anlayışının gereği olarak, borçlunun haciz işleminden sonra, hayatımı idame ettirecek durumda bulunmalıdır. Bu bağlamda, haczedilemeyen mal ve haklar, haciz ve muhafaza tedbirleri, haczedilen mal ve hakların en kısa sürede paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, iflâs iflasın ertelenmesi ve alacaklıların korunması, konkordato konularının günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanun değişiklikleri, icra ve iflâs hukuku uygulamasını yakından ilgilendirmektedir. Yargıtay içtihatları sürekli değişmektedir. Bu yeni kanunların ve 6352 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nsa yapılan değişikliklerin icra ve iflâs hukukuna etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Bu ders, bu gerekleri irdelemek üzere önerilmektedir.

HUK 571 Tüketici Hukuku 3 0 3 
Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanınla düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.

HUK 516 Özel Hukukta Yorum 3 0 3

I- Kanunun Yorumu 
    A- Yorum Kavramı 
    B- Yorum Çeşitleri 
    C- Yorumda Dayanılacak Unsurlar 
        1- Kanun Metni 
        2- Kanunun sistematiği 
            a- Sistematik unsur 
            b- Şekli yorum metodları 
            c- Anayasaya uygunluk 
        3- Amaçsal Unsur 
        4- Gerçeğe Uygunluk Unsuru 
        5- Tarihi Unsur 
    D- Yorum Türleri 
    E- Yorum Çeşitleri 
        1- Daraltıcı Yorum
        2- Genişletici Yorum 
II- Yorum ve Takdir Yetkisi Arasındaki İlişki 
III- Yorum ve Boşluk Doldurma Arasındaki İlişki 

HUK 517 Tahkim Hukuku 3 0 3
Milli ve milletlerarası tahkim kavramları, bu kavramların birbirinden ayrılması, tahkime ilişkin genel ve özel düzenlemeler ile milletlerarası anlaşmalar, hakem tayini, tahkim yargılaması, hakem kararı ve bu kararın icra edilmesi bu ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.

HUK 543 Kira Sözleşmeleri 303
Dersin amacı günlük hayatta en sık karşılaşılan sözleşme türlerinden biri olan, bu itibarla hem teori hem de uygulama açısından son derece önem taşıyan kira sözleşmeleri ile ilgili 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin incelenmesidir. Ders içeriğini başlıca adi kira sözleşmesi, kira sözleşmesinin şekli ve geçerliliği, kiralayan ve kiracının hak ve borçları, konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi gibi konular oluşturacaktır.

HUK 524 Eser Sözleşmesi 303
Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşme olan eser sözleşmesi günlük hayatta en çok karşılaşılan sözleşme tiplerinden biridir. Bu ders kapsamında eser sözleşmesinin tanımı, hükümleri, ayıp sebebiyle sorumluluk, yüklenicinin borçları, iş sahibinin hak ve borçları, eser sözleşmesinde bedel, eser sözleşmesinin sona ermesi gibi konular inceleme alanı bulacaktır.

HUK 522 Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları 303
Uygulamada özellikle boşanmanın eşler ve çocuklar ile ilgili hukuki sonuçları hakkında çözüm bekleyen meseleler bulunduğundan boşanmanın sebepleri, boşanma davalarıyla ilgili usuli meseleler ve boşanmanın eşler ve çocuklar ile ilgili hukuki sonuçları hususunda ayrıntlı bilgiye sahip olunması büyük önem arz etmektedir. Bu ders kapsamında boşanma sebepleri, boşanma davalarında usuli meseleler ve boşanmanın eşler ve çocuklar ile ilgili hukuki sonuçlarının derinlemesine incelenmesi ve belirtilen konularda uygulamada ortaya çıkan güncel meselelerin ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 520 Miras Hukukunda Davalar 303
Miras hukuku alanında söz konusu olan dava çeşitlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, Ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis, muris muvazaası, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın reddi ve miras hukukunda denkleştirme konularının derinlemesine incelenmesi ve belirtilen konularda uygulamada ortaya çıkan güncel meselelerin ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 542 Haksız Fiil Sorumluluğu 303
Borçlar Hukuku’nun en önemli konularından birini oluşturan ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da ayrıntılı bir yer bulan haksız fiil sorumluluğunun incelenmesini konu edinen bu ders kapsamında genel olarak haksız fiilden doğan sorumluluk kavramı ve unsurları, zararın ve tazminatın kapsamı ile ödeme biçiminin belirlenmesi, ölüm ve bedensel zararlarda maddi ve manevi tazminatın tayininde yeni düzenlemeler özellikle destekten yoksun kalma tazminatı, genel olarak kusursuz sorumluluk halleri, tehlike sorumluluğu, özen sorumluluğu kapsamında adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu, sebeplerin yarışması ve zamanaşımı gibi hususlar inceleme alanı bulacaktır.

HUK 586 Rekabet Hukuku 303
Piyasa ekonomilerinde işlerliğin sağlanması ve korunmasının temelinde yatan kavram rekabettir. Yani piyasalarda işlerliğin sağlanabilmesi, öncelikle sağlıklı bir rekabet sürecinin varlığına bağlıdır. Bu nedenle kişileri ya da işletmeleri değil doğrudan doğruya bir kurum olarak rekabet kavramını koruyacak hukuksal düzenlemelere gereksinim vardır. Türk Rekabet Hukuku’nu düzenleyen temel yasa 4054 sayılı RKHK’nın ve Rekabet Kurulu’nun Kanunun kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak çıkartmış olduğu Tebliğlerin incelenmesi oluşturacaktır.

HUK 523 Ayni Teminat 303
Konusu eşya olan güvence anlamına gelen ayni teminat, alacaklının, alacağını güvence altına alabilmesi adına, borçluya veya bir üçüncü kişiye ait eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte sınırlı bir ayni hak sahibi kılınmasıdır. Uygulamada özellikle bankalar açısından önem arz eden ayni teminatlara ilişkin bu dersin kapsamı içerisinde taşınır ve taşınmaz rehni ayrı ayrı inceleme alanı bulacak; taşınmaz rehni içerisinde, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi işlenecektir.

HUK 541 Mal Rejimleri Hukuku 303
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan mal rejimleri, özellikle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi konusunun derinlemesine incelenmesi; uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü açısından son derece önemlidir. Dersin içeriğini başlıca; genel hatları ile mal rejimi türleri, mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mal ile kişisel mal ayrımı, artık değer hesabı, mal ayrılı rejimi ile mal ortaklığı rejimi gibi konular oluşturmaktadır.

HUK 525 Üçlü Borç İlişkileri Hukuku 303
Borç ilişkileri kural olarak sadece bu ilişkinin taraflarını ilgilendiren ilişkilerdir. Bu ilişkilerden doğan hak ve borçlar üçüncü kişileri etkilemezler. Borç ilişkilerinin nisbiliği gereği ulaşılan bu sonuç mutlak değildir. Bu ilişkinin üçüncü kişilere de etkili olmasını sağlayan kanundan ya da sözleşmeden kaynaklanan istisnalar söz konusu olabilir. Dersin amacı, bu istisnaları teşkil eden üçüncü kişinin fiilini üstlenme, üçüncü kişinin yararına sözleşme, borca katılma, sözleşmeye katılma gibi hususları incelemektir.

HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 303
• Mal Sigortasının Temel Prensipleri
• Aşkın Sigorta
• Müşterek Sigorta
• Kısım Kısım Sigorta
• Çifte Sigorta
• Zenginleşme Yasağı
• Sonuçlar


HUK 562 İs Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları 303
İş sözleşmesinin fesih ile sona erdirilmesinin usulü, usule aykırı yapılan fesihlerin hukuki sonuçları ile, haklı/haksız - geçerli/geçersiz fesih kavramları ile bunlara bağlı ihbar, kıdem, kötüniyet gibi iş mevzuatından doğan tazmiantlar ve iş güvencesi, feshin geçersizliği ve işe iade davası ile bu davanın muhtemel sonuçları ve buna bağlı tazminatlar ve sözleşme ilişkisinin tasfiyesinde karşılıklı haklar ve borçlar inceleme konusu yapılmaktadır.

HUK 533 Mirasın Paylaşılması 303
Mirasın Paylaşılması dersinde, paylaşma kavramı, paylaşmanın hukuki niteliği, paylaşmaya hâkim olan temel ilkeler, mirasçılar tarafından, miras bırakan tarafından belirlenen, keza kanunda öngörülen paylaşma kuralları, paylaşmanın tüm mirasçıların anlaşmasıyla veya onların anlaşamaması durumunda talep üzerine hâkim tarafından gerçekleştirilmesi, paylaşmanın gerçekleştirilmesinden sonra mirasçıların birbirlerine ve üçüncü kişilere karşı sorumlulukları konuları ele alınmaktadır

HUK 535 Sermaye Piyasası Hukuku 303
Sermaye piyasası temel kavramlarını, kurumlarını, faaliyetlerini, sermaye piyasası araçlarını, sermaye piyasası suçlarını, halka açık anonim şirket kavramını ilgili mevzuat çerçevesinde ele alan derstir.

HUK537 Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku 303
TTK m. 54 vd.'nda düzenlenen haksız rekabet kavramını, örneklerini, bu eylemlere karşı açılabilecek davaları, davacı ve davalı sıfatına sahip kimseleri, hukuka aykırı reklam yöntemlerini ve bunların denetimini ele alan derstir.


HUK 590 SEMİNER DERSİ ( Z )
HUK 599 Tez (Z)
HUK 591 Uzmanlık Alanı Dersi 040 ( Z )

(Z) Zorunlu